မိုးခိုေနေသာ စကၠန္႔၀က္

ေကာင္းကင္ႏွစ္ပါးသြၾးကေနရင္း
တစ္ခါကဆိုတာေတြ စကားမစျဖစ္

စြဲဆိုခ်က္ = ေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈ
တရားခံ = တိမ္တိုက္
ျပစ္ဒဏ္ = ေနာက္တစ္ၾကိမ္တိမ္ျဖစ္ခြင့္ ဆိုင္းငံ (၄) လ
(သို႔)
အဖန္ငါးရာ ငါးကမာၻတိမ္ျဖစ္ေစ

ၾကယ္တစ္ပြင့္တည္းအတြက္ တည္ရွိရာေနရာကို အမည္မေပးရေသးပါ။

ေဆာက္လက္စအိမ္ေလးအတြက္
စိတ္ဓါတ္သီးသန္႔လိုသည္
မ၀ယ္ပါ။
မေရာင္းပါ။
ႏွစ္ဦးတည္းသားပိုင္ျပီးဆိုင္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း
သိေစရန္ ေၾကျငာခဲ့သည္။

ညေနခင္းျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ အိမ္အျပန္လမ္း၌
ရွိေနတတ္ေသာ္လည္း ပစ္စလက္ခတ္ စီရီထားျခင္းမ်ားျဖစ္၏။

မရြာေသာမိုး မရြာ (သို႔) မရြာေသာ္ မိုးမရြာ
ရြာေသာမိုး ရြာ (သို႔) ရြာေသာ္ မိုးရြာ
မရြာေသာမိုး ရြာ (သို႔) မရြာေသာ္ မိုးရြာ
ရြာေသာမိုး မရြာ (သို႔) ရြာေသာ္ မိုးမရြာ
ေသာ္လည္း၊ ေသာ္လည္း၊ ေသာ္လည္း၊ သိုမဟုတ္။

ငလ်င္ ..... ျပန္လည္တည္ေဆာက္
မုန္တိုင္း ..... ေလေျပေ၀့သီ
တစ္ခုျပီးတိုင္း တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ထုိ႔ထက္မက

အစကတည္းကေျပာလိုက္ရင္အေကာင္းသား
အခုေတာ့
သူသိပ္ခ်စ္ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္သိသြားရွာျပီ။
ခ်က္ခ်င္းဆိုခ်က္ခ်င္း
ျပင္ရာဖ်က္ရာေတြကို သက္ညွာခြင့္ေပး
ဒီလိုနဲ႔ ရက္ရာဇာေလး အသက္ရွင္ခြင့္ရခဲ့ျပီ။

ေက်းဇူးပါပဲ ....
ရင္၀ွက္အံဆြဲေရ ေက်းဇူးပါပဲ ....
ေနာက္တစ္ခါ သက္ပံုအမွားေတြမရွိေစဖို႔
ေန႔ေန႔ညည တိုင္တည္ခ်င္းနဲ႔
မိုးအရြာမွာ ထြန္ခ်ခဲ့ပါတယ္ ..... ။

(ေနႏွင္းစက္)