ၾကယ္သို႔ ရူးသူ (သကၠရာဇ္ .. /.. /.. မွ .. /.. /.. ထိ )

(၁)

၂၀၀၄

Sep

၂၂

PS2 ..... .....

အျဖဴ၊ အစိမ္း

သစ္ရြက္၊ ေလထု

ရယ္သံ ..... ..... .....

(၂)

သၾကားလံုး၊
ေကာ္ရစ္ဒါ

ျငင္းပယ္ခ်င္း ..... ..... .....

(၃)

လိႈက္သံ + ရွိဳက္သံ = တင္းမာမႈ

သင္ရိုးညႊန္းတမ္း

ေၾကာင္းျပ ပုဒ္အစုေပါင္း

က်ိဳးႏြံမႈ

တန္ျပန္ဥပကၡာ

(၄)

ျမဴႏွင္း၊ ဖေယာင္းခ်ပ္မ်ား

ေျခလွမ္း၊ အၾကည့္ ..... .....

၁၉-၂၂.၁၁၀၄

စာမ်က္ႏွာ အခန္ ( ..... ) အစ

(၅)

အျပံဳး - ၁၃ -

ဘီထိုဗင္ + မိုးဇက္ ≠ ၂၀၀၅ ဆိုနာတာ

ေခါင္းေလာင္းသံ အမွတ္(၂)

ၾကည္ႏူးဆြတ္ပ်ံ

(၆)

လမ္းေဟာင္း

အိမ္သစ္ရာသစ္

ခလုတ္တိုက္ စကၠန္႕၀က္

တစ္ဘ၀လံုးစာ ယံုမွားခဲ့ေပါ့ `` မိၾကယ္စင္ ´´

(၇)

..... ေ၀ ..... .....

..... ..... လြင့္ .....

ေပ ..... ..... .....

..... ..... ..... ေလ

ေခ်ာ္ေျခ ေခ်ာ္လက္

အ ..... ည ..... တ ..... ရ

(၈)

သတင္းစကား

သံသယ

ေရႊ႕ကြက္အေျပာင္းအလဲ

ေမးခြန္း

မာန္ // မာန္

(၉)

အလႊာ ..... တစ္ထြာ

ဆို႔ ..... နင့္ ..... ေက်ာ ..... ခိုင္း

တစ္ဘ၀လံုးစာ ေႂကြက်ခဲ့ေပါ့ `` မိၾကယ္စင္ ´´

၁ - ၁ = ၀

ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံ ... လူ ...

(၁၀)

တစ္ခ်ပ္မက ေမွာက္

တပါးသူလက္က ပန္းႏုေရာင္

တစ ... တစ ... `ဟ´

အနည္မထိုင္ခင္ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ခဲ့ .....

(၁၁)

လမ္းက်ယ္မ်ားမွ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္

သဲရွပ္သံ ပြင့္ လွစ္

ခေရ ..... ..... .....

သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ေသ

(၁၂)

ေခ်ာ္လြဲမႈအတြက္ လႊဲထားျခင္းမ်ား

ထာ၀ရ (အထင္သက္သက္သာ)

ရူးခ်င္း ရြတ္တဲ့ ေန႔မ်ား ..... .....

(၁၃)

တစ္ဘ၀လံုးစာ ယံုမွားခဲ့ေပါ့ `` မိၾကယ္စင္ ´´

တစ္ဘ၀လံုးစာ ေႂကြက်ခဲ့ေပါ့ `` မိၾကယ္စင္ ´´

တစ္ဘ၀လံုးစာ ေႁခြပစ္ခဲ့ေပါ့ `` မိၾကယ္စင္ ´´

`` မိၾကယ္စင္ ´´

`` မိၾကယ္စင္ ´´

`` မိၾကယ္စင္ ´´

`` ... ... ´´ `` ... ´´ `` ... ... ´´ `` ... ´´


(ေနႏွင္းစက္)