'ေတး'တစ္ရြက္တစ္ေလေလာက္ေပါ့
ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ..... ..... ..... .....
ေပးပါ ..... ေပးပါ ..... ေပး ..... ပါ
ေပ်ာက္သြား ..... ..... ထြက္က်မလာေတာ့
ဒီလိုနဲ႔ ..... ..... ..... .....
လက္လွမ္းမွိသေလာက္ပဲ လြမ္းလိုက္
ရင္၀ွက္အံဆြဲေရ ..... .....
အသေခၤ်တစ္ခုစာ ျမတ္ႏိုးခဲ့ေပါ့
ငါ့ကို ကပ်က္ကေခ်ာ္ သတိရေပးပါ

မ်က္ေတာင္တစ္ေခတ္စာလႈံျပီး
နင့္နာမည္ကို ေရရြက္ပါ့မယ္ ..... .....
' ...... ' ' ...... ' ' ...... ' ' ...... '
' ...... ' ' ...... ' ' ...... ' ' ...... '
ေက်ာရိုးေၾကေျမြတစ္ေကာင္အတြက္
လ ..... - ြ ..... မ ..... - ္..... - း ..... နဲ႔ 'လြမ္း'
ဒီေလာက္ဆို ေတာ္တန္ပါျပီ ..... ..... ..... ေတာ္တန္ပါျပီကြယ္ ..... ..... .....


(ေနႏွင္းစက္)