လႊတ္ .....

ငါ့ လက္ကို၊

၊ေနာက္၊ ငါ့ အက်ႌစကို၊

ငါ့ ေနာက္ေက်ာ ကို။

 

ျဖစ္ႏိုင္ရင္

ငါ လည္း ငါ့ေနာက္ မလိုက္န႔ဲ။

 

ဒါမွ ... ငါ 

လြတ္။

 

(ေနႏွင္းစက္)

 

ေခါင္းစဥ္ေလးကေတာ့ ရုပ္ေသး ေျပာဖူးတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေလး ျဖစ္ပါတယ္..