ရာသီဥတုမျပည့္တဲ့ အက္ေဆး

ရင္၀ွက္အံဆြဲေရ ..... ..... .....

ငါ ..... ..... ..... ..... .....

ရပ္ ....

တန္႔ .....

ေပ်ာက္ .....

သုဥ္း .....

ျပီးခဲ့ေသာ၊ ယခု၊ ေနာက္ေနာင္

ရပ္ .....
တန္႔ .....
ေပ်ာက္ .....
သုဥ္း .....


(ေနႏွင္းစက္)