ဒီကဗ်ာကို ဆက္ကဗ်ာရင္ ကဗ်ာ

ကဗ်ာသာတုန္း ကဗ်ာငင္
ကဗ်ာရြာတုန္း ကဗ်ာခံ
ကဗ်ာရွိခိုက္ ကဗ်ာစိုက္
ကဗ်ာေပါက္နဲ႔ ကဗ်ာေကာက္ေတာ့
ကဗ်ာငတ္တုန္း ကဗ်ာတြင္းထဲက်
ကဗ်ာထပ္ ကဗ်ာညွပ္ေတြစိုက္
ကဗ်ာၾကားထဲ ကဗ်ာညပ္
ကဗ်ာခ်င္တဲ့ ကဗ်ာ ကဗ်ာေျပာင္း
ကဗ်ာလံုးေခါင္းထဲ ကဗ်ာသာ
ကဗ်ာ မေျပာင္း ကဗ်ာေကာင္းမျဖစ္
ကဗ်ာအသင္းနဲ႔ ကဗ်ာ အသင္းနဲ႔ ကန္တဲ့ပြဲမွာ
ကဗ်ာအသင္းရဲ႕ ကဗ်ာနံပါတ္ ကဗ်ာက
ကဗ်ာအသင္းရဲ႕ ကဗ်ာေပါက္ထဲကို ကဗ်ာလံုးေတြ ကန္သြင္း
ကဗ်ာအသင္းခမ်ာ ကဗ်ာ မတတ္ေတာ့လို႔ ကဗ်ာရည္ေတြနဲ႔ ကဗ်ာၾက
ကဗ်ာေန႔က ကဗ်ာစကားေျပာၿပီး ကဗ်ာဗ်ဴးေျဖ
ကဗ်ာအုတ္မွာ ကဗ်ာထိုးၿပီး
ကဗ်ာမိုးရွင္းခ်
ကဗ်ာဖို ကဗ်ာမ ကဗ်ာစကားေျပာ ကဗ်ာစာေရး ကဗ်ာေျဖေပးေတာ့ ကဗ်ာတြဲျဖစ္
ကဗ်ာေမြး ကဗ်ာႀကီး ကဗ်ာဂ်ီး(ေခ်း) ေတြ တက္ကပ္ၾက
ကဗ်ာေရာင္ေတြကို ကဗ်ာနဲ႔ ကဗ်ာတံ့ေပၚပစ္တင္
ကဗ်ာေယာင္ေတြ ကဗ်ာေယာင္ေယာင္လာ
ကဗ်ာကန္ႀကီးထဲ ကဗ်ာႀကီး ကဗ်ာခ်ေတာ့
….. ….. …… ကဗ်ာ ….. ….. ……

ေနႏွင္းစက္