အေဆာင္ ၂၆ အခန္း ၂၆

ဘယ္လိုေခါက္ေခါက္
ေဒါက္ေဒါက္ေဒါက္ မျမည္တဲ့ တံခါးကေန
ငါ၀င္ခဲ့ပါ့မယ္။

ရက္ရာဇာရဲ႕ အသက္ရွဴသံကို တစ္ေယာက္တစ္လွည့္ေဖးမ
ငါတို႔ လမ္းက ခရီးဆန္းမဟုတ္လို႔
ခလုတ္ေတာ့ မကင္းဘူး …..။

တစ္လွည့္စီအရိပ္ေပးရင္း
အေ၀းဆံုးအထိေပါ့ကြယ္ ။
ဒီေခတ္ႀကီးက ကိုယ့္ေရကိုခ်ိဳးၿပီး
သူမ်ားကို ေျခထိုးခ်င္တဲ့ ေခတ္။

သတၱဳနံ႕ေတြနဲ႕ ရပ္ကြက္
ေနာက္ျပီး
စကၠဴစုတ္ကို ထမင္းလို ထုတ္စားသူေတြရဲ႕
အေရခြံ႕လဲမႈနဲ႔ ေ၀းေ၀းကို သြားမယ္။

ရင္၀ွက္အံဆြဲေရ ……
ငါ့ရင္မွာ ခိုၿပီး ရဲရဲႀကီး ၀ဲသြားလိုက္ၾကစို႔။

ေနႏွင္းစက္