ပရိုမီးသီးယပ္စ္ ေပးစာ

---------------------------------------------------------------------

Prometheus

ယူတုန္းက ယူထားၾကျပီးမွ ဘုရားတရားတ

ကယ္ပါ ..... .....

ကယ္ပါ ..... .....

ကယ္ပါ ..... .....

ေလာကဓံ ေျခဖ်ားမွာ အခ်ခံလိုက္ရတဲ့ “ဘ၀”

ၾကည့္ရာတျခား သြားရာတလြဲ

အျမဲမွားေနတာက ကန္းမွန္မသိတဲ့ လက္ေတြ

တိုး ျမဲ တိုးေနတဲ့ ရက္ဆြဲ အနႏၲမွာ

ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျခင္းေတြေတာင္းေတြ ေခါင္းေပၚက ခဏခ်ရေအာင္

လက္ဖ်ားလက္နားမွာတင္ ပန္းခင္းေတြ ရွိေၾကာင္း နင္းခြျပီးမွသိခဲ့ၾက

ဟုတ္ခဲ့ပါတယ္ ..... ဟုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္ ..... ဟုတ္ေနၾကပါတယ္

ခင္ဗ်ားတို႕ သိပ္ျပီး မၾကိဳးစားၾကပါနဲ႕

ခိုးရာပါပစၥည္း အထုတ္ၾကီးအထည္ၾကီးနဲ႕ ညတိုင္းညတိုင္း လင္းႏိုင္ၾကပါေစ ..... ..... .....

(ေနႏွင္းစက္)