။ငါ။

က

အတု

မဟုတ္ဘူး

အတု

က

။မင္း။

------------------------------------------------------------------

။မင္း။

က

အတု

မဟုတ္ဘူး

အတု

က

။ငါ။

(ေနႏွင္းစက္)