ဆုေတာင္းၾကမ္းသူ (မ်ား)

(၁၅၀၀)

ဒီေန႔ကို လြန္ၿပီးရင္ ေနာက္ထပ္ ဒီေန႔

ဖ်ားဖ်ားနာနာ ဆိုလို႔ သူမ မရွိတဲ့ ေန႔ ျဖစ္မယ္

ငါ့ ေန႔မ်ားစြာ

သူမ ေျခဖ်ားနားမွ ကပ္ပါးဘ၀ ျဖစ္ရေစ။

(၀)

စကားလံုးနည္းနည္းနဲ႔

တစ္ေၾကာင္းခ်င္းကို တစ္လံုးခ်င္းရြတ္

( လို တိုင္းႏိုင္ )

အ ရာ ရာ ခဏ ျဖစ္ ေစ

(ေနႏွင္းစက္)

/////