“ျဖစ္ရပ္မွန္ မ်ဥ္းေစာင္း အမွန္ျဖစ္ရပ္”

ရြာရိုးကိုးေပါက္ လမ္းေလွ်ာက္ဖို႔

တားမရႏိုင္ဘူး

ငါမေရာက္ရာ၌ သူေပ်ာ္ရြင္ေစ။

(ေနႏွင္းစက္)